Pokiaľ sa nám rozhodnete s pilotným testovaním C-Game pomôcť, prosíme o dodržanie doporučeného postupu pilotného testovania krok za krokom.

1) Príprava facilitátora pred pilotným testovaním
 • a) Facilitátor si otvorí online C-Game, zoznámi sa s hrou, vyskúša postaviť pár budov a obsadiť pár povolaní, prehliadne si všetky záložky apod.
 • b) Formulár č. 1: zoznámi sa s jeho obsahom, prispôsobí si políčka na odpovede alebo sa rozhodne, ako inak bude odpovede od žiakov zapisovať, vytlačí formulár 1x.
 • c) Formulár č. 2: vytlačí 2x.
 • d) Príprava pre vyplnenie Formulára č. 3 pri vyplňovaní:

Online: Facilitátor pripraví pre každého žiaka lístoček s menom žiaka, s jeho unikátnym kódom, ktorý žiak uvedie do online formulára a s adresou online Formulára č. 3,

Pero – papier: Facilitátor vytlačí dva Formuláre č. 3 pre každého žiaka a očísluje ich kódom tak, aby mal pre každého žiaka dva formuláre s rovnakým kódom.

2) Aktivity facilitátora v priebehu hodiny so žiakmi (ideálne v počítačovej učebni)
 • a) Facilitátor vysvetlí účel Formulára č. 3:

Zúčastňujete sa pilotného testovania hry a jej tvorcov zaujíma, do akej miery má hra potenciál ovplyvniť vaše rozhodovanie o voľbe vášho budúceho povolania. Z tohto dôvodu vás tvorcovia hry prosia o vyplnenie rovnakého formulára pred hrou a po hre. Za vyplnenie vopred ďakujú.

 • b) Facilitátor požiada žiakov o vyplnenie prvého Formulára č. 3, ktorý musia žiaci vyplniť pred hrou:

Online: Každý žiak dostane lístoček s adresou online formulára č. 3 a s číselným kódom, žiaci dostanú pokyn k zaškrtnutiu políčka PRED HROU. Facilitátor dohliada na vyplnenie a odoslanie formulára.

Pero – papier: Každý žiak dostane jeden formulár č. 3 k vyplneniu. Žiaci dostanú pokyn k zakrúžkovaniu možnosti PRED HROU. Facilitátor pozbiera vyplnené formuláre a skontroluje ich.

 • c) Facilitátor premietne hru na plátno, zoznámi žiakov s hrou, jej krokmi a prvkami hry. Vysvetlí účel hry (dozvedieť sa čo najviac o rôznych povolaniach) a cieľ pilotného testovania (overenie mechanizmu hry, intuitívneho ovládania hry, zrozumiteľnosti úloh, zábavnosť hry apod.). Oznámi žiakom, koľko minút majú na hru.
 • d) Požiada žiakov o zapnutie počítačov a oznámi im adresu hry / napíše ju na tabuľu.
 • e) Chodí medzi lavicami a pozoruje žiakov pri hre, odpovedá na otázky a zaznamenáva si ich do formulára č. 1. Pri nedostatku miesta na odpovede, si ich zapisuje na samostatný list papiera.
3) Aktivita facilitátora po ukončení hry
 • a) Požiada žiakov o pozornosť, nechá kolovať a vyplniť Formulár č. 2, skontroluje ho a uloží.
 • b) Pokiaľ budú žiaci vypĺňať formulár č. 3 PO HRE online, požiada žiakov, aby vypli hru, ale počítače si nechali zapnuté.
 • c) Pokiaľ budú žiaci vypĺňať formulár č. 3 PO HRE formou pero – papier, dá im pokyn, aby vypli hru aj počítače.
4) Aktivita facilitátora po vypnutí počítačov s hrou
 • a) Vykoná sa žiakmi riadený skupinový rozhovor. Štruktúra tohto rozhovoru je súčasťou formulára č. 1 pod bodom 8.
 • b) Odpovede žiakov v priebehu riadeného rozhovoru zapisuje do formulára č. 1. Pri nedostatku miesta na odpovede, zapisuje odpovede na osobitný list papiera.
 • c) Po skončení skupinového rozhovoru facilitátor požiada žiakov, aby vyplnili druhý Formulár č. 3:

Online: Žiaci vypíšu svoj unikátny kód ako pri prvom vyplňovaní formulára č. 3. Následne sú požiadaní, aby zaškrtli políčko PO HRE. Facilitátor dohliada na vyplnenie a odoslanie formulára.

Pero-papier: Každý žiak dostane druhý formulár č. 3 k vyplneniu. Žiaci dostanú pokyn k zakrúžkovaniu, že formulár bol vyplňovaný PO HRE. Facilitátor vyzbiera vyplnené formuláre a skontroluje ich.

5) Aktivita facilitátora po skončení hodiny
 • a) Doplní / vyplní formulár č. 1 v elektronickej forme.
 • b) Doplní formulár č. 2 a podpíše ho.
 • c) Skontroluje, že žiakmi vyplnené formuláre č. 3 (pero-papier) je možné spárovať (PRED HROU, PO HRE) a že neobsahujú žiadne údaje, ktorými by sa dalo zistiť, ktorý žiak dotazníky vyplňoval.
 • d) Odošle všetky uvedené formuláre jedným z uvedených spôsobov:

=> V papierovej forme poštou na adresu:

Zuzana Súčanská, K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin, Slovensko alebo

Zuzana Ševčíková, TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z., Vlárska 383/2F, 911 05 Trenčín, Slovensko

=> V elektronickej forme (ideálne vo formáte pdf) na e-mail: zuzana.sucanska@kabask.sk alebo tecemko@gmail.com