Je možné zvoliť si jednu z dvoch možností časového rozvrhnutia pilotného testovania C-Game. Líšia sa v tom, či na seba dve vyučovacie hodiny, ktoré sú potrebné pre pilotné otestovanie, nadväzujú alebo nie. Ak zvolíte variant A (dve po sebe idúce vyučovacie hodiny) alebo variant B (dve vyučovacie hodiny s odstupom jedného týždňa), alebo sa pilotovanie rozhodnete zorganizovať iným spôsobom, prosíme:

  • dodržujte postup vyplňovania formulára,
  • umožnite žiakom hrať aspoň 30 minút,
  • vyhraďte si 20 minút na skupinový riadený rozhovor.

Variant A: Dve po sebe idúce vyučovacie hodiny

1. vyučovacia hodina (45 minút)2. vyučovacia hodina (45 minút)
MinútyAktivitaMinútyAktivita
5Informácie o projekte, o hre a o cieľoch pilotného testovania10Samostatná hra žiakov na počítači
10Vyplnenie prvého formulára č. 35Vyplnenie formulára č. 2
30Samostatná hra žiakov na počítači10Vyplnenie druhého formulára č. 3
20Skupinový riadený rozhovor

Variant B: Dve vyučovacie hodiny s odstupom jedného týždňa

1. vyučovacia hodina (45 minút)2. vyučovacia hodina (45 minút)
MinútyAktivityMinútyAktivity
5Informácie o projekte, o hre a o cieľoch pilotného testovania10Samostatná hra žiakov na počítači
10Vyplnenie prvého formulára č. 35Vyplnenie formulára č. 2
25Samostatná hra žiakov na počítači10Vyplnenie druhého formulára č. 3
5Vyplnenie formulára č. 220Skupinový riadený rozhovor