Hra C-Game má ambiciózny cieľ atraktívnym spôsobom predstaviť cieľovej skupine žiakov vo veku 12 až 14 rokov:

  • viac ako 600 povolaní,

a pre každé z týchto povolaní:

  • ukážku pracovných činností,
  • minimálnu úroveň vzdelania obvykle vyžadovanú od zamestnávateľov,
  • príklady používaných pracovných nástrojov a pod.

Hru je možné hrať v individuálnom režime alebo pod vedením kariérového / výchovného poradcu, učiteľa alebo rodiča (ďalej len „facilitátor“), ktorí môžu žiaka hrou sprevádzať, pomáhať a zadávať mu rôzne úlohy. Na sledovanie postupu hráča je nutná zjednodušená registrácia v hre.

Pre správny priebeh pilotného testovania C-Game buďte, prosím, tak láskaví a dodržujte odporúčané pokyny uvedené v nasledujúcich častiach pilotného návodu:

.

Príbeh a spôsob hry C-Game

Hráč sa stáva starostom mesta, ktorého meno si sám zvolí, rozhoduje o jeho rozvoji, ovplyvňuje inštitúcie a firmy, ktoré budú v meste pôsobiť, rovnako ako počet obyvateľov a ich spokojnosť.

V prvej úrovni hry je možné postaviť 24 budov, ktoré sú umiestené na mape. Mapa je väčšia ako obrazovka bežného monitora a je možné s ňou pohybovať rovnako, ako s inými mapami (stlačíte a podržíte ľavé tlačidlo myši).

Budova sa postaví po stlačení tlačidla „Postav ma“ a zodpovedaním jednej otázky. Tu, prosím, upozornite žiakov, aby odpovedali ČESTNE a že odpoveď nemá vplyv na to, či sa budova postaví alebo nie. Tieto otázky slúžia na zistenie profesijnej orientácie žiaka s využitím Hollandovej typológie profesijných záujmov RIASEC, ktorá je do hry zakomponovaná.

Po kliknutí na postavenú budovu sa otvorí karta budovy s informáciami o danej budove a s prehľadom pracovných pozícií, ktoré boli do budovy zaradené. Na začiatku sú všetky pracovné pozície voľné, tj ide o voľné pracovné miesta, ktoré sú určené na obsadenie. Záleží na hráčovi, ktoré povolanie sa rozhodne obsadiť a kedy to urobí.

Po kliknutí na „Info:“ pri každom povolaní, sa otvorí karta povolaní, ktorá obsahuje základné informácie o danom povolaní, ukážku piatich pracovných činností, minimálne požiadavky na vzdelanie, ukážku niekoľkých pracovných predmetov a príklady osobnostných požiadaviek a zručností. Žiakom, prosím, odporučte, aby si tieto informácie prečítali.

Tlačidlom „Späť do budovy“ sa hráč z karty povolania vracia späť do karty budovy, kde je možné začať obsadzovať voľné pracovné miesta tlačidlom „Obsadiť pracovnú pozíciu“. Obsadzovanie voľného pracovného miesta prebieha konverzáciou s virtuálnym webovým portálom, ktorý kladie otázky, komentuje odpovede a nabáda hráčov k ďalším krokom. Voľné pracovné miesto bude obsadené po zodpovedaní na niekoľko otázok.

Po postavení každej budovy sa automaticky navyšuje počet obyvateľov, rovnako ako po obsadení pracovnej pozície.

Populačný rast nie je sám o sebe konečným cieľom hry. Na ľavej strane obrazovky mesta je pod sebou 8 koliesok s piktogramami, pod ktorými sa skrýva 8 ukazovateľov funkčnosti mesta (zdravotníctvo, administratívne služby, vzdelávanie, doprava atď.). Po umiestnení kurzora na jednotlivé ukazovatele uvidíte, do akej miery je daný indikátor naplnený postavením budov a obsadením pracovných pozícií. Ak kliknete na ktorýkoľvek z 8 ukazovateľov, otvorí sa zoznam budov, ktoré doň boli zaradené v danej úrovni hry. Okrem toho je aj priamo v meste za názvom každej budovy symbol zodpovedajúci jednému z 8 ukazovateľov.

V hornej časti obrazovky je vodorovná doplňujúca sa škála označená piktogramom hlavičiek dievčaťa a chlapca. Sú na nej dve číselné hodnoty. Prvá je dosiahnutý počet obyvateľov hrou a druhá počet obyvateľov, ktorý bol stanovený ako cieľový pre danú úroveň hry.

Na škále označenej smajlíkom je súhrnný ukazovateľ vychádzajúci z hodnôt vyššie uvedených 8 ukazovateľov funkčnosti mesta. Vyjadruje celkovú spokojnosť obyvateľov mesta. Jeho hodnota je uvedená v percentách.

Ďalšia škála označená červeno-bielym terčom znázorňuje úspešnosť obsadzovania pracovných pozícií. Za každých 5 po sebe idúcich správne vyplnených inzerátov sa získava určitý bonus.

Škála s diamantom znázorňuje body za dosiahnuté ciele (v hrách obvykle nazývané anglicky „achievementy“), ktoré sa budú plniť až v druhej a tretej úrovni hry.

Úplne v pravom hornom rohu sa klikom na modré tlačidlo s 3 vodorovnými čiarami vstupuje do „nástenky“, v ktorej je súhrn priebehu a výsledku hry.