Следните формуляри, които са част от този документ, се използват за документиране на процеса на валидиране на пилотното тестване и за обратната връзка от ученици и фасилитатори.

Формуляр № 1: Отчет за напредъка на пилотната проверка на C-Game

Формулярът е предназначен за фасилитатори, които активно управляват процеса на проверка на тестването. Водещият го попълва при всяко групово събитие с ученици.

Изтеглете формуляр № 1 – Отпечатайте по един за всяка група ученици.

Формуляр № 2: Участници в пилотната проверка на C-Game

Заглавната част на формуляра се попълва от водещия. Учениците попълват на ръка собственото си име, постигнат брой жители и постигнато удовлетворение на жителите. Формуляр № 2 се използва за документиране на броя на участващите ученици и фасилитатори (присъстващи възрастни). Ученическите кодове не са изброени тук. 

Изтеглете формуляр № 2 – Отпечатайте по един за всяка група ученици.

Формуляр № 3: Моят избор на професия

Водещият моли учениците да попълнят този въпросник два пъти:

  • 1) преди влизане в играта;
  • 2) и след края на играта

Формуляр № 3 се попълва ръчно: Изтеглете формуляр № 3 – Отпечатайте по два за всеки ученик.

Онлайн формуляр № 3: Пилотно тестване на C-Game – Формуляр № 3

За да се запази анонимността и същевременно необходимостта да се съпоставят двата въпросника, попълнени от един ученик, водещият трябва да гарантира, че всеки ученик попълва и двата въпросника с един и същ код. Това важи както за печатен, така и за онлайн формуляр № 3.